• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

 • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

 • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

 • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

 • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Thư góp ý thứ 2 về Bản dự thảo Tu chỉnh Nội quy của CĐNVTD-VICTORIA

 

24-5-2022

 

THƯ GÓP Ý THỨ 2 VỀ BẢN DỰ THẢO TU CHỈNH NỘI QUY CỦA CĐNVTD-VICTORIA

 

Kính gởi: Ủy Ban Tu Chỉnh Nội Quy

Kính thưa quý vị,

Sau hơn mười ngày (từ ngày 10/5/2022 cho đến nay) chờ đợi trả lời của Uỷ Ban Tu Chỉnh Nội Quy (UBTCNQ) về việc cá nhân chúng tôi yêu cầu UBTCNQ loan tải bản Nội Quy hiện hành của CĐNVTD-VIC bằng tiếng Việt và tiếng Anh để cá nhân tôi và những ai quan tâm có thể đối chiếu với bản Dự thảo hầu đóng góp ý kiến của mình nhưng thư góp ý của chúng tôi đã không được UBTCNQ hồi âm hay đáp ứng. Vì thế, cá nhân chúng tôi buộc phải liên lạc với Consumer Affairs Victoria (CAV) để xin một bản copy bằng tiếng Anh mà VCA-VIC đã đệ nộp để xữ dụng và so sánh với bản dự thảo. CAV trả lời rằng VCA-VIC có bổn phận phải cung cấp cho thành viên bàn NQ bằng tiếng Anh này. Muốn họ cung cấp, thành viên trước hết phải xử dụng hết mọi thủ tục “complaint” khiếu nại và than phiền với VCA-VIC, kể cả đi qua cơ quan Dispute Settlement Centre” (Trung Tâm Dàn Xếp Tranh Cãi).

Tôi cho đây là một thiếu sót nghiêm trọng của UB trong tiến trình hội ý với các thành viên của CĐ, khiếm khuyết này có thể khiến cho việc tu chỉnh Nội Quy bị xem là bất hợp lệ. Tuy nhiên vì tính cách quan trọng của sự việc, tôi đã cố gắng so sánh Bản NQ Tu Chỉnh với những tài liệu mà tôi có được để đưa ra những phân tách, nhận xét và ý kiến của cá nhân tôi.

Thêm vào đó theo tôi được biết thì việc tu chỉnh nội quy thì chỉ tu chỉnh một vào điều trong nội quy để cho bản nội quy hợp lệ và được hoàn hảo hơn, trong khi đó CĐNTC-Vic dường như thay đổi và thêm gần như hơn phân nửa sổ điều trong bản nội quy hiện hành, là thành viên trong cộng đồng và là cựu chủ tịch, tôi rất là quan ngại cho quyết định nầy và đây là một trong những lý do tôi gởi thư góp ý nầy đến BCH Cộng Đồng và UBTCNQ. Đây tôi chưa nói đến chi tiếc từng điều thay đổi hay thêm vào của những điều trong nội quy.

Thư Góp Ý thứ 2 của tôi sẽ gồm có ba phần:

I. Nhận xét tổng quát
II. Phân tách chi tiết từng chương mục
III. Đề nghị

I. NHẬN XÉT TỔNG QUÁT:

 • Đây là một Bản Tu Chỉnh lớn và quy mô. Bản Thảo Tu Chỉnh mới dài hơn gấp 2 lần bản NQ hiện hành. Bản Dự Thảo NQ mới có 10 Chương và 70 Điều so với Bản Nội Quy hiện hành chỉ có 7 Chương và 28 Điều. Tức là có đến 42 điều mới, chưa kể những Điều trong NQ hiện hành đã bị xóa bỏ, thay đổi hoàn toàn hay thay đổi bằng một vài chử hay một vài câu hoặc bổ xung thêm bằng một vài chử hay một vài câu. Tuy nhiên, bản nội quy dài hay ngắn không quan trọng bằng nội dung, nhu cầu và lý do của những điều thay đổi này có chính đáng, hợp tình và hợp lý hay không.
 • UBTCNQ đưa vào thêm những quy định về than phiền, giải quyết các xung đột, hòa giải dựa theo Bản Điều Lệ Mẫu (Model Rule) để cho đúng với đòi hỏi của Đạo Luật Cải Cách Hội Đoàn 2012. Tôi thấy đây là những điều khoản bổ túc chính đáng và cần thiết.
 • Bản Dự Thảo có những điểm tu chỉnh thực tế và hửu ích mà tôi rất đồng ý. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều những điểm đáng quan ngại và những điều khoản thêm vào không cần thiết, phi lý và kể cả có thể vi phạm luật Phân biệt đối xử hay Kỳ thị của tiểu bang Victoria và nước Úc.
  Nội quy mới tập trung rất nhiều quyền hạn cho vị Chủ tịch CĐ và những đề nghị thay đổi mới, nếu thông qua, sẽ khiến cho lằnh ranh, tính độc lập và vai trò của Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát bị nhập nhằng, chồng chéo với Ban Chấp Hành.
 • Bản Tu Chỉnh đưa ra những thay đổi lớn như:
 • Nhiệm kỳ BCH và HDTVGS sẽ tăng lên thành 4 năm.
 • Ban Quản Trị ĐTQT (Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa VN) sẽ không còn do các thành viên trong Cộng Đồng và các Hội đoàn, Đoàn thể bầu ra nữa và sẽ trở thành một Tiểu bang như mọi Tiểu bang khác, vì thế vị Chủ tịch CĐ sẽ có toàn quyền bổ nhiệm và giải nhiệm các thành viên trong ban quản trị (Điều 12 (f))
 • Chương 6 và những quy định liên quan đến Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do và CĐNVTD-VIC trong bản NQ hiiejn hành hoàn toàn bị xóa bỏ.
  Điều kiện ứng cử, lưu nhiệm và giải nhiệm BCHCĐ và HĐCV-GS có nhiều điểm đáng chất vấn.

Một điểm quan trọng là UB Tu Chỉnh không hề chú giải lý do tại sao những thay đổi này là cần thiết nên người đọc khó có thể suy xét và đưa ra quan điểm của mình về những thay đổi này.

II. PHÂN TÁCH CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG MỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

 • Tôi không thấy có điều gì quan ngại hay chỉnh sửa.
 • Tôi rất tán đồng và đắc ý với câu mới trong Điều 2.2 Nguyên tắc hành động “Các nguyên tắc hành động ghi trên không được tu chỉnh dưới bất cứ hình thức nào” và trong Điều 3: Biểu tượng “Điều này không được tu chỉnh dưới bất cứ hình thức nào” để bảo vệ lá cờ vàng chính nghĩa và nguyên tắc không chấp nhận chủ nghĩa CS và các chế độ độc tài.

CHƯƠNG 2: QUYỀN HẠN

 • Tôi không thấy có điều gì đáng quan ngại hay chỉnh sửa vì ở Chương 9 của bản Tu Chỉnh: Tài chánh và tài sản đã có những biện pháp kiểm soát và điều kiện khá chặc chẽ trên quyền quản lý tài chánh và tài sản của BCH-CĐ.

CHƯƠNG 3: BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG

 • Điều 8(1)(a) “Trong trường hợp cần thiết Chủ tịch BCH-CĐ có quyền ủy nhiệm cho một thành viên ngoài BCH để thực hiện một nhiệm vụ tạm thời trong thời hạn không quá 3 tháng. Thành viên đó có thể là thành viên của một Tiểu bang hoặc của HDCV-GS.”
 • Để giử tính độc lập và vai trò giám sát của các thành viên của HĐCV-GS, Chủ tịch CĐ không nên ủy nhiệm các thành viên trong HĐCV-GS làm bất cứ một công việc nào thay cho BCH hay cho Chủ tịch CĐ hầu tránh tình trạng “Conflict of Interest”. Nếu cần thiết, thành viên bên ngòai này phải được sự đồng thuận của BCH, vị Chủ tịch Cộng Đồng không thể đơn độc quyết định bổ nhiệm một thành viên mới vào BCH.
 • Điều 8.3(a) “ BCH-CĐ chỉ định hoặc bãi nhiệm bất cứ thành viên nào trong Ban điều hành các Tiểu bang và xét duyệt điều lệ sinh hoạt của Tiểu bang”
 • Điều này quy định BCH-CD là người chỉ định hay bãi nhiệm, như thế đã trái ngược với Điều 12 (f) Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐ “….là người duy nhất có quyền bãi nhiệm các chức vụ trong BCH-CĐ, các Tiểu bang và được quyền hoán chuyển các chức vụ của tất cả các thành viên trong BCH-CĐ”.
 • Điều 8.5 Ban điều hành Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa VN (TTBTVHDSVN) “Việc điều hành TT-BTVH-DSVN phải căn cứ vào các quy định của Điều 8(3) Ủy nhiệm Tiển ban và 8(4) Giải nhiệm Tiểu bang”
 • Điều 8.5, 8.3 và 8.4 này sẽ thay thể Điều 16, 17 và 18 của NQ hiện hành và biến Ban Quản Trị ĐTQT và TTBTDSVHVN thành một Tiểu bang do BCH bổ nhiệm và BCH có quyền giải thể. Ban Quản Trị sẽ không còn do đồng bào và các Hội đoàn, đoàn thể bầu ra nữa.
 • Điều 9.1 Nhiệm kỳ BCH-CĐ. “Nhiệm kỳ của BCH-CĐ là 04 năm”
 • Nhiệm kỳ hiện nay của BCH-CĐ Vic là 03 năm, không giới hạn bao nhiêu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ do UBTCNQ để nghị là 04 năm và chỉ được tối đa 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Cá nhân chúng tôi thiển nghỉ nhiệm kỳ 03 không quá ngắn và cũng đủ dài để cho BCH thực hiện những kế hoạch của mình. Nếu muốn tiếp tục, họ chỉ cần tái ứng cử cho 03 năm kế tiếp.
 • Nhiệm kỳ 4 năm là một thời gian quá dài để thu hút các bạn trẻ tham gia vào trong BCH. Xin Uỷ Ban cho biết lý đó tại sao thay đổi nhiệm kỳ 3 năm đến 4 năm?
  Điều 11.11 “BCH-CĐ có quyền chỉ định bổ khuyết các chức vụ trong BCH-CĐ với sự đồng thuận của HĐCV-GS”
 • Điều này trái ngược với Điều 12 (f) Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐ “….là người duy nhất có quyền bãi nhiệm các chức vụ trong BCH-CĐ, các Tiểu ban và được quyền hoán chuyển các chức vụ của tất cả các thành viên trong BCH-CĐ”. Việc bổ khuyết các chức vụ của BCH không cần phải có sự đồng thuận của HĐCV-GS. Đây không phải là vai trò và quyền hạn của HĐCV-GS và để tránh “Conflict of Interest” như tôi đã phân tích trước đây trong điều 8.3(a).
 • Điều 15: Từ chối đảm nhận chức vụ “Để hoàn thành trọng trách, thành viên khi nhận chức vụ cần phải có khả năng chuyên môn, điều kiện tinh thần và thể lý thích hợp, vì vậy:
 • 15.1 Khi được giao một nhiệm vụ, nếu xét thấy không hội đủ điều kiện nêu trên, thành viên ấy cần phải từ chối việc đảm nhận.
 • 15.2 Sau một thời gian đảm nhận trọng trách, nếu xét thấy không còn hội đủ điều kiện để tiếp tục làm việc, thành viên ấy cần phải từ chức hoặc xin được chuyển qua hoặc được cắt cử nhiệm vụ thích hợp hoặc được cho nghỉ hẳn”
 • Điều 15 hoàn toàn không cần thiết vì tính cách thiện nguyện không lương và vô vị lợi của các vai trò mà một thành viên đóng góp cho CĐ. Không ai ham muốn nhận làm một công việc không lương khi tinh thần hay thể lý của họ không cho phép. Hơn thế nữa, điều kiện tinh thần nào và thể lý nào thì được coi là thích hợp hay không thích hợp? BCH-CĐ thay vì viết xuống trong NQ là Ban Chấp Hành Cộng Đồng có bổn phận hỗ trợ, nâng đỡ, chăm sóc, lo lắng và khích lệ cho các thành viên đương nhiệm hay các thiện nguyện viên khi họ gặp khó khăn về tinh thần hay thể lý thì lại ra điều lệ răn đe buộc họ phải từ chức hoặc sa thải họ. Điều này đi ngược lại với chủ trương và tinh thần tương trợ của CĐ. Những từ ngữ như “cần phải” “phải” “xin” “cho nghỉ hẳn” mang nặng tính cách quyền hành và đe dọa trên những người thiên nguyện trong CĐ. Chúng ta phải nhớ rằng: CĐ luôn luôn cần thiện nguyên viên hơn là thiện nguyện viên cần cộng đồng.
 • Mọi thành viên trong cộng đồng được quyền đóng góp cho Cộng Đồng với khả năng của họ và ngay cả thành viên của BCH cũng vậy. Loại trừ sự đóng góp của họ cho Cộng Đồng vì lý do sức khoẻ hay tinh thần là một điều vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, tôi đề nghị nên thêm vào bản Nội Quy rằng thành viên trong BCH hay thiện nguyện viên trong một số vai trò quan trọng phải thông qua Police Check.

Tôi xin đính kèm theo đây đạo luật chống phân biệt đối xử về điều kiện sức khỏe (physical, intellectual and psychiatric disability) để quý vị tường. Quý vị chắc cũng đã biết rằng Đạo luật này cũng được áp dụng cho thiện nguyện viên của Hội Đoàn.

In the Disability Discrimination Act (1992), the term disability refers to:

- physical disability

- intellectual disability

- psychiatric disability

- sensory disability

- neurological disability

l- earning disability

- physical disfigurement or

- the presence in the body of disease-causing organisms.

On employment, the Disability Discrimination Act (1992) forbids discrimination against people with disability throughout all stages of the employment including:

- recruitment - advertising, interviewing and selecting the person for the job

- terms and conditions of employment - pay rates, work hours, job design and leave entitlements

- promotion, transfer, training or other benefits associated with employment and

- termination of employment, demotion or retrenchment.

Harassment in the form of insults or humiliating jokes about a person's disability is also unlawful and considered a form of discrimination.
As well as the Federal Disability Act, each state and territory anti-discrimination act outlaws discrimination based on disability. The Fair Work Act 2009, the Victorian Equal Opportunity Act 2010 also outlaw any adverse action on a discriminatory ground including disability.

 • Điều 16 (1) “Thành viên muốn nghỉ việc cần viết đơn xin từ nhiệm gởi cho đơn vị trách nhiệm”
 • Thiện nguyện không phải là một việc làm ăn lương mà đương sự phải viết đơn xin từ nhiệm. Họ có thể từ chức bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì. Họ chỉ cần báo cho CĐ biết mà thôi. Không ai và cũng không có một luật lệ nào có thể cản ngăn, chế tài hay bác bỏ việc từ nhiệm của họ cả. Giống như những gì chúng tôi đã nêu về điều 15, câu này không cần thiết và làm tổn thương danh dự của những người thiện nguyện cần phải loại bỏ.
  Điều 18.4 “Các chức vụ trong BCH-CĐ không nên bỏ trống quá 3 tháng”
 • Bản Nội Quy hiện hành quy định rằng “Các chức vụ trong BCH-CĐ không được khiếm khuyết quá 03 tháng”. Chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ của BCH-CĐNVTD-VIC hiên nay đã bị bỏ trống hơn 07 tháng mà HĐCV-GS vẫn chưa có một hành động gì để giải quyết tình trạng vi phạm NQ của BCH đương nhiệm. Phải chăng việc đổi NQ từ “không được” ra thành “không nên” này chỉ là để giúp quyết tinh trạng hiện nay hơn là một thay đổi đúng đắn, cần thiết và hợp lý?

CHƯƠNG 4: HỘI ĐỒNG CỐ VẤN VÀ GIÁM SÁT

 • Điều 29.2 “Mỗi năm vào những thời điểm thích hợp HĐCV-GS tuyển chọn và đệ trinh lên BCH-CĐ các thành viên thích hợp có nhiều thành tích đóng góp đinh kèm thư giới thiệu để làm thủ tục đề nghị khen thưởng.”
 • Đây không phải là vai trò và bổn phận của HĐCV-GS. Bên cạnh đó nhiệm vụ này dễ khiến cho HĐCV-GS bị lôi cuốn vào những tranh cải, chỉ trích và than phiền về thiên vị hay phe nhóm và làm giảm tư cách và vai trò trung dung của Hội Đồng. Bản Nội Quy là bản nêu lên những điều, việc làm theo nội quy, điều lệ nêu trên không thuộc việc làm trong nội quy và không cần thiết.

CHƯƠNG 5: THÀNH VIÊN

 • Điều 34.2 CĐNVTD-VIC không thu niên liễm của hội viên cá nhân, do đó không có đơn xin gia nhập và những quy định về các thủ tục như:

Xin ra khỏi Cộng Đồng

Chuyển nhượng quyền thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên.

Tuy thành viên cá nhân trong Cộng Đồng không phải đóng niên liễm, nhưng CĐ vẫn phải có thủ tục chấm dứt tư cách thành viên của người đó một cách công khai và chính thức để họ không thể tiếp tục tuyên bố rằng họ vẫn còn là thành viên của CĐNVTD-VIC. Đặc biệt là khi họ không tuân thủ hay có những hành vi đi ngược lại với mục đích, tôn chỉ hoặc biểu tượng của CĐNVTD-VIC.

CHƯƠNG 6: ĐẠI HỘI

 • Cá nhân tôi không thấy có điều gì quan ngại cần chỉnh sửa.

CHƯƠNG 7: VI PHẠM NỘI QUY VÀ TRANH CÃI.

 • Tôi ủng hộ vệc bổ túc những điều khoản về vi phạm nội quy và tranh cãi vào trong bản NQ hiện hành. Tôi không thấy có điều chi quan ngại hay cần chỉnh sửa.

CHƯƠNG 8: BẦU CỬ VÀ ỦY BAN VẬN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC BẦU CỬ

 • Điều 54.1 Điều kiện ứng cử “Các thành viên được quyền ứng cử hoặc đề cử vào các chức vụ trong BCHCĐNVTD-VIC, HĐCV-GS nếu các cá nhân đó hội đủ các điều kiện như sau:
  • Không bị phá sản, không can án, không bị giải nhiệm, không bị kỷ luật, cũng không mất quyền thành viên.
  • Phải có đủ điều kiện về sức khỏe để đảm nhận các nhiệm vụ đại diện hay cố vấn cho CĐNVTD-VIC”

Điều kiện mới “Phải có đủ điều kiện về sức khỏe để đảm nhận các nhiệm vụ đại diện hay cố vấn cho CĐNVTD-VIC” là một điều kiện mơ hồ, không khả thi và phi pháp.

Mơ hồ là vì bản Dự Tháo NQ không liệt kê ra những điều kiện sức khỏe như thế nào được coi là không đủ? Những người khuyết tật hay lớn tuổi đi đứng hơi khó khăn, chậm chạp nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn có bị xem là không hội đủ điều kiện sức khỏe hay không?

Không khả thi là vì làm sao Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử có khả năng, tư cách và quyền hạn gì về y khoa để xác định rằng ứng viên này là không hội đủ điều kiện sức khỏe? Hơn thế nữa, không ai có quyền biết hay buộc bất cứ ai đó buộc phải tiết lộ tài liệu về sức khoẻ cá nhân của họ để xin việc làm, ngoại trừ bác sĩ hoặc chuyên viên y tế chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân mà thôi.

Phi pháp vì có thể vi phạm luật Phân biệt đối xử hay Cơ hội binh đẳng của Tiểu bang Victoria. Xin xem Luật Liên bang Úc tôi đã trích dẫn ở điều 15.

CHƯƠNG 9: TÀI CHÁNH TÀI SẢN

 • Tôi không thấy có điều gì quan ngại cần chỉnh sửa.

CHƯƠNG 10: CÁC VẤN ĐỀ TỔNG QUÁT

 • Tôi không thấy có điều gì quan ngại cần chỉnh sửa.

Toàn bộ Chương 6 của Bản Nội Quy hiện hành quy định về quan hệ giửa CĐNVTD-VIC và Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (Vietnamese Museum Australia – VMA) đã bị loại bỏ.

 • Chúng tôi, đồng hương và thành viên của CĐ cần biết rỏ lý do tại sao những Điều khoản này phải bị loại bỏ ra khỏi Bản Nội Quy. Nếu tiến trình lập ra Chương này không đúng với NQ thì nên làm lại cho đúng chứ không nên loại bỏ như vậy.

ĐỀ NGHỊ

Tôi xin đề nghị:

 1. UBTCNQ cho dịch bản Tu Chỉnh NQ sang tiếng Anh có chứng nhận của một Thông Dịch Viên có bằng NATTI 3 và cho đăng tải cùng với bản Nội Quy hiện hành bằng tiếng Anh có đăng bạ với Consumer Affairs Victoria để cho mọi thành viên, đặc biệt là những ai không đọc được tiếng Việt có hiểu và đối chiếu để cho biết ý kiến của họ.
 2. Chú thích và nêu rõ lý do của từng thay đổi trong bản Dự Thảo Nội Quy.
 3. Quy định lại ngày khởi sự của việc tham khảo cộng đồng và thành viên là ngày văn bản NQ tiếng Anh được đăng tải và thời gian tham khảo sẽ là 04 tuần kể từ đó.
 4. Tiến trình Tu Chỉnh NQ phải độc lập với tất cả mọi chương trình hay kế hoạch nào khác của CĐ. Vì NQ vô cùng quan trọng nên không thể làm qua loa hay vội vã được. UBTCNQ phải dành đủ mọi cơ hội và thời gian cho tất cả những ai muốn đóng góp ý kiến có thể làm điều đó một cách dễ dàng và thuận tiện.

Trân trọng
Nguyễn Thế Phong OAM

Cựu Chủ tịch CĐNVTD—UC
Cựu Chủ tịch CĐNVTD-VIC

Đồng kính gởi qua e-mail:
Thành viên Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC
Thành viên Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát CĐNVTD-VIC
Các cơ quan truyền thông và báo chí

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874750

Số độc giả đang đọc

We have 171 guests and no members online