• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Phán Quyết Tòa: Vụ kiện Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW

Ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2023 lúc 12:54 chiều

Phán Quyết/Lệnh Tòa

CHI TIẾT CỦA TÒA ÁN
Tòa án: Tòa Thượng Thẩm NSW
Danh sách: Danh sách Công ty
Chuyên ngành: Công bằng
Cơ quan đăng bạ: Tòa Thượng Thẩm Sydney
Số hồ sơ: 2021/00349725

DANH XƯNG CỦA CÁC BÊN TỐ TỤNG
Nguyên cáo thứ nhất: Liên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam (NSW Chapter) Inc.
Nguyên cáo thứ nhì: Hội Phúc Lợi Xã Hội Việt Úc NSW Inc.
Con số Nguyên cáo: 03
Bị cáo thứ nhất: Cộng Đồng Người Việt Tại Úc – Tiểu bang NSW Inc.
Bị cáo thứ nhì: Xem Văn Huỳnh
Con số Bị cáo: 06

Hội đoàn đối tượng của thủ tục tố tụng: Cộng đồng người Việt tại Úc –Tiểu bang NSW Inc.
Tham khảo chi tiết của các bên ở phía sau để biết danh sách đầy đủ.

NGÀY CỦA PHÁN QUYẾT/LỆNH TÒA
Ngày phán quyết: 30 tháng 5 năm 2023
Ngày vào hồ sơ: 30 tháng 5 năm 2023

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA PHÁN QUYẾT/LỆNH TÒA
Những lệnh tòa này được ban ra thể theo các Lệnh Tòa Đồng Ý đã được Bà Chánh Án sửa đổi và đặt chúng vào các giấy tờ tài liệu.

TOÀN THỂ LỆNH TÒA NỘI QUY CỦA VCA

1. RA LỆNH rằng, thể theo điều khoản 1322(4)(a) của Đạo luật Công Ty 2001 (Liên bang)(Đạo luật Công ty) được áp dụng bởi phụ khoản 96 và 97 của Đạo luật Thành lập Hiệp hội 2009 (NSW) (Đạo luật 2009) và quy định 5 của Quy chế Thành lập Hiệp hội 2022 (NSW) (Quy định 2022):

(a) Các hành động, vấn đề hoặc sự việc đã được thực hiện bởi Bị cáo thứ nhất, hoặc bởi những người hành động thay mặt cho Bị cáo thứ nhất, trong khoảng thời gian từ ngày 22-6-2003 đến ngày 23-7-2013 không bị vô hiệu vì lý do không đăng bạ những quyết nghị của những đại hội tổ chức vào ngày 3 tháng 5, 1 tháng 6, 7 tháng 6 và 22-6-2003 (2003 quyết nghị) để tu chỉnh Nội Quy thể theo điều 20 của Đạo luật Thành Lập Hiệp Hội 1984 (NSW) (Đạo luật 1984).

(b) Các hành động, vấn đề hoặc sự việc đã được thực hiện bởi Bị cáo thứ nhất hoặc bởi những người hành động thay mặt cho Bị cáo thứ nhất, trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-2013 đến ngày 11-10-2019 không bị vô hiệu vì lý do không đăng bạ những thay đổi trong Nội Quy do các quyết nghị đặc biệt đưa ra tại các đại hội tổ chức vào các ngày 13-7 và 20-7-2013 (nghị quyết năm 2013) thể theo điều 10 của Đạo luật 2009; Và

(c) Các hành động, vấn đề hoặc sự việc đã được thực hiện bởi Bị cáo thứ nhất hoặc bởi những người hành động thay mặt cho Bị cáo thứ nhất, kể từ ngày 11-10-2019 không bị vô hiệu vì không đăng bạ những thay đổi về Nội Quy do các nghị quyết nghị đặc biệt đưa ra tại cuộc Đại hội tổ chức vào ngày 10-11-2019 (quyết nghị năm 2019) thể theo điều 10 của Đạo luật 2009.

2. RA LỆNH rằng, thể theo điều 1322(4)(d) của Đạo luật 2009 được áp dụng bởi phụ khoản 96 và 97 của Đạo luật 2009 và mục số 5 của Quy định 2022, thời hạn áp dụng cho Bị cáo thứ sáu, theo điều 10 và 12 và/hoặc phụ Chương 4 mục 11 của Đạo luật 2009, để đăng bạ các thay đổi Nội Quy của Bị cáo Thứ nhất đã được thông qua bởi các quyết nghị đặc biệt năm 2003, năm 2013 và năm 2019 được phép gia hạn một thời hạn là 28 ngày sau ngày của Lệnh tòa này.

3. GHI NHẬN rằng Nội Quy của Bị cáo Thứ nhất, bao gồm những thay đổi được thông qua bởi các quyết nghị đặc biệt năm 2003, năm 2013 và năm 2019, đã được liệt kê trong Phụ lục A và B của Lời Khai Hữu Thệ do Paul Huy Nguyễn ký ngày 1-9-2022, có bổ sung bằng bản dịch tiếng Anh của các Đơn Gia Nhập Thành Viên được đính kèm với các Lệnh này và được đánh dấu là "Phụ lục 1" (cùng với “Bản Nội Quy")

4. RA LỆNH rằng trong vòng 3 ngày kể từ ngày đưa ra lệnh tòa này, Bị cáo thứ nhất phải nộp đơn lên cho Bị cáo thứ sáu, thể theo điều 10 và/hoặc Phụ lục 4, mục 11 của Đạo luật 2009, để đăng bạ những thay đổi của các quyết nghị năm 2003, năm 2013 và năm 2019 của Bị cáo thứ nhất, như đã có ghi trong Nội Quy (Đơn Đăng Bạ)

5. RA LỆNH rằng trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng bạ, Bị cáo thứ sáu phải thông báo cho các Nguyên đơn và Bị cáo thứ nhất đến Bị cáo thứ năm về quyết định của mình thể theo điều 12 và/hoặc phụ Chương 4, mục 11 của Đạo luật 2009 liên quan đến đơn đăng bạ này.

2022 Các Hội Đoàn

6. GHI NHẬN rằng mười một hội đoàn dưới đây (hội đoàn rút đơn) được nhận làm hội viên của Cộng Đồng của Bị cáo thứ nhất trong năm 2020 đã tự rút tư cách hội viên của họ.

(a) Hội Bạn Người Lao Động Việt
(b) Hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa NSW
(c) Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu
(d) Trường Việt Ngữ Fairvale
(e) Quốc Gia Nghĩa Tử
(f) Văn Hóa Miền Tây Nam Bộ
(g) Ngàn Năm Sử Việt
(h) Giử Gìn Tiếng Việt
(i) Con Rồng Cháu Tiên
(j) Trợ Giúp Pháp Lý Cộng Đồng
(k) Hội Thân Hữu Nha Trang

7. RA LỆNH rằng Danh sách các hội đoàn có đăng bạ với Bị cáo thứ nhất được điều chỉnh lại liên quan đến việc rút tư cách hội viên này và bỏ họ ra khỏi Danh sách.

Tiến trình bầu cử

8. RA LỆNH rằng lệnh số 3 của bổn Tòa ngày 15 tháng 12 năm 2021 phải được thi hành.

9. KHÔNG XỬ DỤNG.

GHI NHẬN rằng Bị cáo thứ nhất đã cho bổn Tòa hay rằng họ dự định tổ chức một cuộc bầu cử thể theo quy định của Nội Quy trong vòng 03 tháng kể từ ngày có những Lệnh này.

10. LƯU Ý Ủy ban Bầu Cử được bầu ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2021 có bổn phận tiến hành cuộc bầu cử này thể theo quy định của Nội Quy, bao gồm:

(a) Nhận đơn đề cử vào Ban Chấp Hành (BCH) gồm 7 thành viên trong liên danh thể theo điều 13.2 của Nội Quy.
(b) Tổ chức và giám sát cuộc bấu cử Ban Chấp Hành thể theo điều 13.3-13.5 của Nội Quy.
(c) Tiến hành cuộc bầu cử Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát (HDTVGS) tại Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng thể theo điều 18.2-18.4 của Nội Quy,

11. KHÔNG XỬ DỤNG
12. KHÔNG XỬ DỤNG
13. KHÔNG XỬ DỤNG
14. KHÔNG XỬ DỤNG

LƯU Ý Các phiên xử 5 ngày dành riêng cho phiên tòa 30-5-2023 đã được hủy bỏ.

15. KHÔNG XỬ DỤNG

16. RA LỆNH rằng Quy Trình Khởi Tạo Có Sửa Đổi Bổ Sung do Nguyên cáo nộp ngày 21-6-2022, Quy Trình Trao Đổi Đôi Bên do Nguyên cáo nộp ngày 12-10-2022 và Quy Trình Trao Đổi Đôi Bên do Bị cáo thứ nhất nộp ngày 18-11-2022 bị bác bỏ mà không có lệnh nào về tổn phí.

THỊ THỰC VÀ CON DẤU

Dấu ấn của Tòa Thượng Thẩm NSW
Chữ ký: D.Cafarelli (L.S)
Chức vụ: Chánh Lục Sự
Ngày: 31-5-2023

CHI TIẾT CỦA CÁC BÊN

CÁC BÊN THAM GIA TỐ TỤNG

Đơn đầu tiên theo Luật Công ty

Nguyên cáo

Nguyên cáo thứ nhất: Liên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam (NSW Chapter) Inc.
Nguyên cáo thứ nhì: Hội Phúc Lợi Xã Hội Việt Úc NSW Inc.
Nguyên cáo thứ ba: Khối 1706 - Ủng Hộ Nhân Quyền và Dân Chủ tại VN Inc.

Bị cáo
Bị cáo thứ nhất: Cộng Đồng Người Việt Tại Úc – Tiểu Bang NSW Inc.
Bị cáo thứ hai: Huỳnh Văn Xem
Bị cáo thứ ba: Huỳnh Song
Bị cáo thứ tư: Phạm Minh Lâm
Bị cáo thứ năm: Nguyễn Tất Phương
Bị cáo thứ sáu: Ủy viên Thương mại Công bằng, Bộ Tài chính, Dịch vụ và Sáng Tạo –
________________________
ABN 81913830179
Dịch từ tiếng Anh bởi
LÊ THIỆN PHÚC
*Tiến sĩ Ngôn Ngữ Học,
*Thạc sĩ Thông Phiên Dịch
*Thạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng
*Chứng chỉ hành nghề phiên dịch hợp
pháp tại Úc
Melbourne Australia
Ngày : 03 June 2023
Mob. 0404 937 582

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825863

Số độc giả đang đọc

We have 229 guests and no members online